Få læst teksten højt ved at markere teksten og tryk på play-knappen.

Privatlivspolitik

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsnavn: PRIVATSYN

Telefonnummer: +45 36 41 95 40

E-mail info: sikkermail@privatsyn.dk

Hjemmeside: www.privatsyn.dk

CVR nr.:  29253919

 

Dataansvarlig

Finn Abildgaard

Telefonnummer: +45 20 63 03 52

E-mail:  sikkermail@privatsyn.dk

 

Generelt om databeskyttelse i PRIVATSYN

Som led i aktiviteter vedrørende Websitet behandler vi personoplysninger. Denne persondatapolitik beskriver, hvordan vi behandler dine data.

 

Gennemsigtighed i databehandlingen

I denne persondatapolitik kan du læse, hvordan vi behandler data om dig, og til hvilke formål de bliver behandlet. Du har modtaget eller modtager en del af de samme oplysninger, når du registrerer dine oplysninger på vores website.

Vedrørende oplysninger, der er givet på baggrund af samtykke:

Samtykke, inden vi behandler dine persondata

Inden vi behandler oplysninger om dig, indhenter vi samtykke til de specifikke formål, medmindre disse indhentes og behandles på andet legitimt grundlag. Vi kan oplyse dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine personoplysninger. Et samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage. Se nedenfor, hvordan du kan trække dit samtykke tilbage.

Videregivelse af personoplysninger sker ikke uden samtykke

Vi videregiver i nogle tilfælde persondata til andre aktører; dette sker dog aldrig uden dit forudgående samtykke, medmindre det sker for at opfylde en forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige.

 

Registreredes rettigheder

Samtykke, inden vi behandler dine persondata

Som registreret hos PRIVATSYN har du de herunder listede rettigheder. Endvidere er angivet, hvordan PRIVATSYN håndterer disse rettigheder, samt hvordan du som registreret kan udøve dine rettigheder.

Oplysning om registreredes rettigheder

Som registreret har du følgende rettigheder:

 • Ret til indsigt
 • Ret til berigtigelse
 • Ret til sletning
 • Ret til indsigelse
 • Ret til begrænsning
 • Ret til dataportabilitet
 • Ret til at tilbagetrække samtykke
 • Ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden

Dataansvarlige underretter uden unødig forsinkelse den registrerede om, hvordan virksomheden håndterer den registreredes udøvelse af registreredes rettigheder.

Sådan udøver du dine rettigheder:

Ret til indsigt:

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet. Såfremt du som registreret ønsker at udøve din ret til indsigt i forbindelse med de personoplysninger, der er afgivet til et givent formål, skal du som registreret gøre som følger:

Den registrerede skal skrive en mail til sikkermail@privatsyn.dk, hvori det fremgår, at denne anmoder om ret til indsigt.

Dataansvarlige bekræfter modtagelse af anmodning per mail og igangsætter proces for håndtering af registreredes rettigheder.

Den registrerede modtager oplysninger jf. regler om indsigt.

 

Ret til berigtigelse:

Du har som registreret ret til at få berigtiget de oplysninger, vi behandler om dig.

Såfremt du som registreret ønsker at udøve din ret til berigtigelse i forbindelse med de personoplysninger, der er afgivet til et givent formål, skal du gøre som følger:

Den registrerede skal skrive en mail til sikkermail@privatsyn.dk, hvori det fremgår, at denne anmoder om ret til berigtigelse.

Dataansvarlige bekræfter modtagelse af anmodning per mail og igangsætter proces for håndtering af registreredes rettigheder.

Den registrerede modtager bekræftelse, når berigtigelse er udført.

 

Ret til sletning:

I visse tilfælde har du som registreret ret til sletning af de oplysninger, vi behandler om dig. Der er dog tilfælde, hvor vi har en retslig forpligtelse til at opbevare dem.

Vi har rutiner, som gør, at vi sletter personoplysninger, der ikke længere tjener formål, eller som vi er retsligt forpligtede til at opbevare og behandle.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er korrekte, har du ret til at få dem rettet eller slettet.

Såfremt du som registreret ønsker at udøve din ret til sletning af de personoplysninger, der er afgivet i forbindelse med et givent formål, skal du gøre som følger:

Den registrerede skal skrive en mail til sikkermail@privatsyn.dk, hvori det fremgår, hvilke oplysninger der ønskes slettet.

Dataansvarlige bekræfter modtagelse af anmodning per mail og igangsætter proces for håndtering af registreredes rettigheder.

Den dataansvarlige vurderer ved modtagelse af den registreredes anmodning om sletning, om der findes undtagelser for sletning. I tilfælde af, at den dataansvarlige finder undtagelse for sletning, oplyser den dataansvarlige uden unødig forsinkelse om begrundelse og hjemmel for undtagelsen. Hvis der ikke findes undtagelser, sletter den dataansvarlige den registreredes personoplysninger, der er afgivet, og meddeler den registrerede om dette.

 

Ret til indsigelse:

Du har som registreret ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

Såfremt du som registreret ønsker at udøve din ret til indsigelse mod behandling af de personoplysninger, der er afgivet i forbindelse med et givent formål, skal du som registreret gøre som følger:

Den registrerede kan skrive en mail til sikkermail@privatsyn.dk, hvori det fremgår, at den registrerede ønsker at udøve sin ret til indsigelse. Dataansvarlige sikrer herefter, at personoplysninger ikke bliver behandlet til det formål, hvortil de er indsamlet, så længe der er en ikke-afsluttet indsigelse mod behandling.

Hvis din indsigelse er berettiget, sikrer dataansvarlige, at behandlingen af dine personoplysninger bringes til ophør, indtil en afgørelse om udfaldet af indsigelsen foreligger.

 

Ret til dataportabilitet:

Du har som registreret ret til at anmode om portering af dine personoplysninger til en anden udbyder af samme ydelse.

Såfremt du som registreret ønsker at udøve din ret til dataportabilitet for de personoplysninger, der er givet til et givent formål, skal du gøre som følger:

Den registrerede kan skrive en mail til sikkermail@privatsyn.dk, hvori det fremgår, at den registrerede ønsker at udøve sin ret til dataportabilitet. Dataansvarlige sikrer herefter, at personoplysninger leveres til den registrerede i et almindeligt og maskinlæsbart format.

 

Ret til tilbagetrækning af samtykke:

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.

Såfremt du som registreret ønsker at udøve din ret til at tilbagetrække en samtykkeerklæring, skal du gøre som følger:

Den registrerede skal skrive en mail til sikkermail@privatsyn.dk, hvori det fremgår, at den registrerede ønsker at trække sit samtykke tilbage, samt til hvilket formål samtykket er givet.

Dataansvarlige sikrer herefter, at personoplysningerne ikke bliver behandlet til det formål, hvortil de er indsamlet. Såfremt der ikke findes undtagelser eller lovmæssige forpligtelser for sletning, vil dataansvarlige sikre, at personoplysningerne slettes.

Dataansvarlige giver oplysning om, at samtykke er trukket tilbage. Du skal være opmærksom på, at trækker du dit samtykke tilbage, kan det have indflydelse på den måde, hvorpå vores website fungerer, eller der kan være ydelser, som vi ikke længere kan tilbyde.

 

Ret til indgivelse af klage til tilsynsmyndighed:

Den registrerede kan indgive en klage til tilsynsmyndigheden ved at kontakte tilsynsmyndigheden. I Danmark er tilsynsmyndigheden Datatilsynet. På Datatilsynets hjemmeside er det muligt at indgive en klage.

 

Dataansvarliges oplysningspligt

Hvis du som registreret har benyttet dine rettigheder til enhver berigtigelse eller sletning af personoplysningerne eller begrænsning af behandling, der er udført i henhold til artikel 16, artikel 17, stk. 1 og artikel 18, underretter den dataansvarlige alle modtagere, som oplysningerne er videregivet til, så der foretages de nødvendige handlinger af parterne for at sikre den registreredes rettigheder.

 

Hvad bruger vi dine data til? (behandling af persondata)

Vi opbevarer og behandler disse oplysninger om dig

Vi anvender oplysninger om dig for at kunne overholde pligter, der påhviler os som dataansvarlige, kunne leve op til kontrakt, der er indgået med dig, eller på baggrund af samtykkeerklæring. Du kan se formål og behandlingshjemmel til de specifikke forhold nedenfor under punktet “Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål“.

Oplysninger afgivet via hjemmesiden

De data, vi anvender i forbindelse med hjemmesiden og kontaktformular, omfatter:

Almindelige persondata

 • Navn
 • Telefonnummer
 • E-mail
 • Fritekst

Følsomme oplysninger må ikke indtastes i kontaktformularer på hjemmesiden. Såfremt der modtages henvendelser via hjemmesiden med oplysninger, som kan betegnes som følsomme via hjemmesiden, slettes disse henvendelser ved modtagelsen.

 

Oplysninger vi opbevarer og behandler om dig i klinikken

De data vi anvender i forbindelse med din behandling i klinikken omfatter:

Almindelige oplysninger

 • Navn
 • Adresse
 • E-mail
 • Telefonnummer

 

Følsomme oplysninger

Følsomme oplysninger, der behandles i klinikken som del af undersøgelser og/eller behandlingsforløb, varierer, og du vil altid, som registreret, blive oplyst om, hvilke oplysninger der behandles. I tilfælde hvor oplysningerne er modtaget fra tredjepart vil du som registreret blive oplyst om dette, samt om dine rettigheder snarest muligt efter modtagelse, og seneste 30 dage efter modtagelse. Oplysninger, som du selv afgiver i klinikken, bliver enten behandlet som del af aftalen eller på baggrund af samtykke.

 

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål

Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre legitime interesser og formål.

Det sker i forbindelse med følgende formål:

 • Undersøgelse som registrerede er part i, vores legitime behandlingsgrundlag er her: Journaliseringspligt efter Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler
 • Opfyldelse af kontrakt mellem klinikken og registrerede jf. Persondataforordningens artikel 6 stk. 1 litra b og artikel 9 stk. 2 litra f
 • Registrerede er blevet henvist fra kommune, behandlingscentre, eller andre behandlere og skal undersøges og/ eller behandles i klinikken, vores legitime behandlingsgrundlag er her: Journaliseringspligt efter Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler
 • Kontakt i forbindelse med at du har udfyldt kontaktformular på hjemmesiden, vores legitime behandlingsgrundlag er samtykke jf. Persondataforordningens artikel 6 stk. 1 litra a
 • Opfyldelse af forpligtelser i forhold til Bogføringsloven:§7 nøjagtighed af registrering og § 10 opbevaring i 10 år

 

Vi behandler kun relevante personoplysninger om dig

Vi behandler kun personoplysninger om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, hvortil de er indsamlet. Det afhænger af formålet, hvilke oplysninger der er tilstrækkelige og relevante. Du bliver ved afgivelse af dine oplysninger orienteret om, hvorfor for vi indsamler de enkelte oplysninger. Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de personoplysninger, der er nødvendige i forhold til at opfylde det formål, hvortil de er indsamlet. Der kan være retslige forpligtelser, som gælder for den dataansvarlige, og som er årsag til, at vi indsamler, behandler, og opbevarer personoplysninger. Du kan altid anmode om indsigt jf. processen ovenfor.

 

Vi opdaterer løbende personoplysninger, når dette er muligt

Vi kontrollerer, at de personoplysninger, vi behandler om dig, ikke er forkerte eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende.

Flere af vores services afhænger af, at oplysningerne er korrekte og opdaterede. Vi beder dig derfor oplyse os om eventuelle urigtigheder eller ændringer i dine personoplysninger.

Vi bruger din e-mailadresse/telefonnummer, og dit navn i forbindelse med kontakt i forbindelse med, at du har udfyldt kontaktformular. Vi behandler naturligvis kun de oplysninger, som du har givet samtykke til.

I forbindelse med din behandling i klinikken, behandler vi de relevante oplysninger, som er nødvendige for at give den korrekte behandling. De enkelte oplysninger, som vi behandlere kan variere fra klient til klient, du kan altid få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler og opbevare om dig.

 

Vi sletter oplysninger, når vi ikke længere har legitimt grundlag til at behandle dem

Vi sletter oplysninger om dig i ud fra følgende principper:

 • Når du trækker dit samtykke tilbage
 • Ved pligter i forhold til behandlingssikkerhed

 

Behandlingssikkerhed – organisatorisk og teknisk

Sikkerhed

Vi beskytter dine personoplysninger og har interne regler og processer om Informationssikkerhed

Vi har indført instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse og mod, at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

 

Tekniske sikkerhedsforanstaltninger

Sikkerhed på hjemmesiden:

Hjemmesiden benytter SSL (Secure Socket Layer), SSL er en krypteringsprotokol og betyder, at det kun er afsender og modtager, der kan læse de oplysninger, der bliver sendt imellem dem). Du kan altså indtaste dine oplysninger sikkert på vores hjemmeside. Vi accepterer ikke at modtage følsomme oplysninger via formular på hjemmesiden.  Følsomme oplysninger, der modtages via denne kanal, slettes efter modtagelse og vil ikke yderligere blive behandlet. Ligeledes bør du heller ikke sende følsomme oplysninger via e-mail, hvis det ikke sker krypteret.

 

Sikkerhed i modtagersystemer:

Når vi modtager dine oplysninger, bliver de opbevaret sikkert. Vi gemmer ikke personoplysninger i mailprogram. Mails, der indeholder følsomme oplysninger, vil, såfremt de har relevans for dit forhold til klinikken og kan behandles på legitimt grundlag, blive overført til journal, hvorefter de slettes fra modtagersystemet (mail). Journaler opbevares sikkert, og kun personale med sagligt ærinde har adgang.

 

Organisatoriske foranstaltninger:

For at sikre dine oplysninger bedst muligt har vi sat følgende processer op i forbindelse med de personer, der kan have kontakt med dine oplysninger:

Kun personer, der handler på direkte instruks fra dataansvarlige, kan få adgang til oplysninger i systemerne. Dette er sikret ved interne kontroller og processer samt nødvendig undervisning.

 

Overførsel til tredjeland

Der sker ikke overførsel af oplysninger til tredjelande.