Få læst teksten højt ved at markere teksten og tryk på play-knappen.

AOA Guidelines

Behandling af patient med akkommodativ og vergensrelateret dysfunktion

BESKRIVELSE OG KLASSIFIKATION

Akkommodativ dysfunktion og vergensrelateret dysfunktion (herefter vergens dysfunktion) er to forskellige synsanomalier. De optræder, når det visuelle system, ikke i tilstrækkelig grad, er i stand til at udføre opgaver på nær. Enten fordi der mangler stereoskopisk input til en præcis vergens, eller fordi opgaven kræver nøjagtig, vedvarende opretholdelse af akkommodation og vergens uden udtrætning. Patienter med flest symptomer har problemer i mere end ét område af det binokulære syn. Eksempelvis kan en patient med akkommodative problemer samtidigt opleve vergensproblemer og vice versa.

Akkommodativ dysfunktion influerer på øjnenes evne til at fokusere på forskellige afstande, hvilket resulterer i uklare afbildninger på retina.

Vergens dysfunktion handler om uforenelige øjenbevægelser, hvor synsakserne bevæger sig imod hinanden, eller fra hinanden i forhold til objektet. I begge tilfælde forhindres øjnene i at fiksere og i at opnå et stabilt billede på retina.

Inddeling af akkommodative og vergens dysfunktioner beskrives i henholdsvis tabel 1 og tabel 2 og inkluderer:

Akkommodativ dysfunktion

 • Akkommodationsinsufficiens
 • Dårlig opretholdt akkommodation
 • Akkommodationsinfacilitet
 • Akkommodationslammelse
 • Akkommodationsspasmer

 

Vergensdysfunktion

 • Konvergensinsufficiens
 • Divergensexces
 • Exofori
 • Konvergensexces
 • Divergensinsufficiens
 • Esofori
 • Fusionsvergens dysfunktion
 • Vertikal fori

 

B) RISIKOFAKTORER

 1.  

Akkommodativ dysfunktion

 • Behov for at opretholde øget akkommodation for at kunne betragte objekter på nært hold
 • Akkommodativ fatigue/ udtrætning
 • Akkommodativ tilpasning
 • Langsom akkommodation
 • Medicinske præparater samt visse systemiske sygdomme (diabetes mellitus, myasthenia gravis)

 

Vergens dysfunktion

 • Forandringer i det visuelle miljø (f.eks. øget arbejde på nær)
 • Hovedtraume (f.eks. hjernerystelse/ commotio cerebri)
 • Visse systemiske sygdomme (f.eks. Graves sygdom, myasthenia gravis, Parkinsons sygdom, Alzheimers sygdom)

 

KLINISKE TEGN, SYMPTOMER OG KOMPLIKATIONER

 1.  

Almindeligt forekommende symptomer med tilknytning til akkommodative og vergensmæssige anomalier omfatter sløret syn, hovedpine, okulært ubehag, okulær eller systemisk fatigue, diplopi, transportsyge og koncentrationsbesvær ved opgaveløsning. Kliniske tegn, symptomer og komplikationer sammenfattes i tabel 1 og tabel 2.

TIDLIG AFDÆKNING OG FOREBYGGELSE

Tidlig undersøgelse af børn er vigtig, når det gælder afdækning og afhjælpning af akkommodativ og vergens dysfunktion, for at forhindre en påvirkning af fremtidig skolegang og arbejdsindsats.
Det er især vigtigt med en tidlig afdækning af en akkommodativ dysfunktion, når
akkommodationskonvergensens forhold til akkommodation (AK/A) er højt. Den høje akkommodation medfører derved esotropi på nær. Tidlig afdækning af klinisk signifikant vergensanomali, der ikke skyldes skelen, er vigtig, da visse af disse afvigelser kan føre til skelen. Det medfører tab af stereopsis og udvikler suppression.

UNDERSØGELSER

Undersøgelsen, af patienter der viser tegn på akkommodativ og vergens dysfunktion, eller patienter der er diagnosticeret med disse dysfunktioner, indeholder alle elementer af en omfattende synsundersøgelse med særlig fokus på følgende:

Anamnese

 • Henvendelsesårsag og hovedklage
 • Visuel, okulær og generel sundhedstilstand
 • Udviklingsmæssig og familiær sundhedsmæssig tilstand
 • Medicinforbrug og evt. allergier
 • Synsmæssige krav (job, skole, fritid)

 

Synsundersøgelse

 • Visus (afstand og nær)
 • Refraktion
 • Okulær motilitet og øjenstilling (cover test, versioner, forimåling i phoroptor, med Maddox rod, Maddox wing eller lignende.)
 • Konvergensnærpunkt
 • Nær fusions vergens amplitude (alderstilpasset test)
 • Relativ akkommodationsmåling (positiv og negativ relativ akkommodation
 • Akkommodationsbredde (Donders push-up, minuslinsemetoden) og akkommodationsfacilitet (+/- 2,00D)
 • Stereopsis (Randots eller Titmus’ stereotest, kontur linie stereogram, random dot stereogram)
 • Okulær og systemisk sundhedstilstand (undersøgelse af: øjets forreste og bageste segment, øjenomgivelser, fundus)

 

Supplerende undersøgelser

 • AK/A forhold (afstand – nær metoden (Fry’s metode) eller gradientmetoden (Morgans metode)
 • Fiksationsdisparitet/ associeret fori
 • Fusions vergens amplitude på afstand
 • Vergens facilitet
 • Akkommodativt lag

 

BEHANDLING

 1.  
 1.  

Behandlingen af en klient med akkommodativ eller vergens dysfunktion hviler på en tolkning og analyse af undersøgelsesresultaterne. Tabel 3 (tilpasset Figur 5 i Guideline) giver en oversigt over behandlingsstrategier for akkommodativ og vergens dysfunktion.

 • Udgangspunkt for behandling

Målet for en behandling af akkommodativ- og/ eller vergens-dysfunktion er, at få klienten til at fungere tilfredsstillende i skole/ på arbejde og i fritidsaktiviteter og afhjælpe evt. okulære eller fysiske/ psykologiske symptomer.

 • Synstræning:
  • akkommodationsøvelser for at:
   • øge akkommodationsbredden
   • øge akkommodationshastigheden
   • øge akkommodationspræcisionen
   • lette akkommodationsresponsen
  • vergensøvelser for at forbedre den sensomotoriske fusion.
 • Prismebehandling:
  • horisontale prismer for at:
   • afhjælpe astenopi
   • reducere fusions vergens krav
  • vertikale prismer for at afhjælpe evt. vertikal imbalance.
 • Briller:
  • plusglas til at afhjælpe muskelarbejdet i enten akkommodations- eller vergenssystemet.
 • Kirurgi:
  • til at minimere skele fejlstillingen/ deviationsstørrelsen.
 1. Tilgængelige behandlingsmetoder
 • Korrektion:
  • brilleglas sf/cyl
  • prismer (horisontale, vertikale)
 • Synstræning:
  • akkommodation
  • vergens
  • akkommodations- og vergensøvelser
 

Tabel 1

Klinisk klassifikation af akkommodativ dysfunktion

Nøglebegreber: AA = akkommodationsamplitude/ -bredde; D = dioptri(er); MEM = monokulær estimeret metode; NRA = negativ relativ akkommodation; PRA = positiv relativ akkommodation

Type

Beskrivelse

Årsag

Tegn og symptomer

Akkommodations insufficiens

Mindre AA end forventet ift. pt. alder (udeluk katarakt)

Som regel idiopatisk;kan skyldes systemisk medicinbehandling

Astenopi, sløret syn, læsevanskeligheder, dårlig koncentration, og/ eller hovedpine

Nedsat AA ift. alder

Klarer ikke +/- 2,00D i flipbrille

Nedsat PRA MEM lag > +1,00D

Dårlig opretholdt akkommodation

Langsom eller vanskelig akkommodationsrespons på ændring i stimulus

Idiopatisk

Afvekslende/ sporadisk slør på afstand efter nærarbejde

Slør på nær efter vedvarende syn på afstand

Klarer ikke +/- 2,00D akkommodationsfacilitet test monokulært og binokulært

Unormal PRA og/ eller NRA

Akkommodationslammelse

Sjældent forekommende tilstand hvor akkommodationssystemet ikke reagerer på hverken mono- eller binokulær stimulus

Anvendt cycloplegika, trauma, okulær eller systemisk sygdom (f.eks. Adies pupil, neuropati), giftighed/ toksicitet, forgiftning

Lammelse af akkommodationsmuskelen

Sløret syn

Fikseret, dilateret pupil

Nedsat AA

Mulighed for mikropsi

Akkommodations-spasmer

Akkommodationsmus-kelspasmer der medfører for kraftig akkommodation

Fatigue, systemiske eller kolinergika, trauma, hjernetumor eller myasthenia gravis

Psykogeniske faktorer

Overstimulering af det parasympatiske nervesystem

Nedsat afstandssyn

MEM lead

 • Medicin:
  • Farmakologiske præparater
 • Kirurgi:
  • Operation af de ydre øjenmuskler for paralytisk og større, non-paralytiske vergens defekter.
 1. Klient information

Fagpersonen bør overfor klienten understrege at disse anomalier er neuromuskulære problemer og ikke refraktionsmæssige, og at behandling forbedrer akkommodations- og vergensfunktionen.

 1. Prognose og opfølgning

Når patienten overholder den foreskrevne behandling for akkommodations- og vergensproblemer er prognosen fremragende. En korrekt behandling resulterer normalt i en permanent afhjælpning.

Patienter med akkommodations- og vergensproblemer der har fået en succesfuld behandling bør kontrolleres 2x årligt det første år og derefter årligt. Patienter, behandlet med briller imod astenopi, bør ses efter 1 måned, hvorefter kontrol bør foretages 3-6 måneder senere. Se tabel 3 for opfølgning.

 

 

Tabel 2

Klinisk klassifikation af vergens dysfunktion

Nøglebegreber: AK/A = akkommodativ konvergens/ akkommodation; ARC = anomal retinakorrespondance; NPC = near point og convergence/ konvergensnærpunkt; NRA = negativ relativ akkommodation; NRC/ NRK = negativ relativ konvergens; PD = prismedioptri(er); PFC/ PFK = positiv fusionskonvergens

Type

Beskrivelse

Årsag

Tegn og symptomer

Konvergens insufficiens

Nedsat PFC ift. behov og/ eller mangel på total konvergens som målt ved NPC

Sammenbrud af akkommodations-/ konvergensforholdet

Genetisk prædisposition

Hovedtraume (commotio cerebri/ hjernerystelse)

Systemisk sygdom (f.eks. Graves sygdom, myasthenia gravis)

Sløret syn, diplopi, fremmedlegemefornemmelse,
ubehag ved nærarbejde, frontal hovedpine, trækkende fornemmelse, tunge øjenlåg, træthed, koncentrationstab, kvalme, okulær ubehag, og generel fatiqueMulighed for nedsat dybdeopfattelse, transportsygeDårligt NPC, reduceret PFC på nær, utilstrækkelig NRAKan være skyld i nervøsitet, anspændthed og angst

Divergens exces

Exotropi eller stor exofori på afstand (større end på nær)

Skyldes innervationen/ nerveforsyningen; divergens optræder ved manglende stereoskopisk input

Det ene øje lukkes i stærkt lys; slør på afstand

Normal NPC, tilstrækkelig PFC på nær, ens syn på begge øjne og normalt stereopsis på nær

Exofori eller exotropi større på afstand end på nær med mindst 10 PD

Følgevirkninger/ sequelae:
suppression, diplopi ved NRC, ARC ved enkeltsyn og panoramic viewing (lateralt udvidet synsfelt)

    

Basal exofori

Samme exoafvigelse på afstand og nær

Typisk idiopatisk; muligvis pt. med divergens exces som sekundært udvikler konvergens insufficiens

Astenopi

Normal NPC, tilstrækkelig PFC på nær, ens syn på begge øjne og normal stereopsis på nær

Normalt AK/A-forhold

Konvergens exces

Ortofori eller tæt på normal fori på afstand og esofori på nær

Højt AK/ A-forhold

Sløret syn, diplopi, hovedpine og koncentrationsbesvær ved nærarbejde

Esofori på nær er mindst 3 PD mere end på afstand

Lav fusionsdivergens-bredde og PRA i forhold til nærkrav

Divergensinsuficiens

Esotropi eller høj esofori på afstand større end nærafvigelse

Høj tonisk esofori

Diplopi eller slør på afstand

Tonisk esofori er høj målt på afstand og lav på nær

Lav fusionsdivergens-bredde på afstand

Lavt AK/ A-forhold

Basal esofori

Samme esoafvigelse på afstand og på nær

Toniske vergensfejl som udvikles tidligt i livet
Genetisk prædisposition

Symptomer opstår når fusionsdivergens bredden er for lille til at kompensere for esoforien

Høj tonisk esofori på afstand og på nær

Normalt AK/ A-forhold

Fusionsvergens dysfunktion

Reduceret fusionsvergens bredde

Idiopatisk

Astenopi (især ved test af vergens)

Normale forier

Normalt AK/A forhold

Vertikal fori

Afvigelse der er vinkelret ift. fiksationsplan

Kan være idiopatisk

Muskelparese eller andre forstyrrelser af muskelapparatet

Medfødt eller tidlig erhvervet n. trochlearislammelse

Fornylig erhvervet n. trochlearislammelse ifm. med vaskulære, infektiøse eller neoplastiske forandringer.

Vertikal diplopi

Hovedhældning og/ eller astenopi

Ved lammelse af n. trochlearis: hyperfori i primær blikretning størst ved depression og adduktion af det påvirkede øje; over tid kan afvigelsen øge ved elevation og adduktion af det påvirkede øje

<td1-2Plusglas; VT; cycloplegi Rimelig10Start med plusglas og VT; såfremt VT ikke forbedrer anvend midlertidig cycloplegi; undervis pt.

 

Tabel 3

Hyppighed og sammensætning af undersøgelses- opfølgningskonsultationer ved akkommodative eller vergens dysfunktioner

Bemærk: VT = vision therapy/ synstræning; MRI = magnetic resonans imaging; CI/ KI = convergence insufficiency/ konvergensinsufficiens; DE = divergens exces; DI = divergens insufficiens; PAL= progressiv addition lens; pt. = patient

Dysfunktion

Antal klinikbesøg

Behandling

Prognose

Antal suppl. besøg (VT)

Behandlingsplan

Akkommodations insufficiens

1

VT, plusglas

Fremragende

10

VT for at øge AA og akkommodationsfacilitet og/ eller give pluskorrektion til nær; undervis pt.

Dårligt opretholdt akkommodation

1

VT, plusglas

Fremragende

10

VT eller plusglas; undervis pt.

Akkommodativ infacilitet

1

VT, plusglas

Fremragende

10

Plusglas som udgangspunkt; fortsæt med VT; undervis pt.

Akkommodations lammelse

1

Korrektion

Dårlig

Afdæk årsag; om nødvendigt korrigér med PAL; undervis pt.

Akkommodations spasme

     

Konvergensinsufficiens

1

VT; prismer

Fremragende

15-20

VT; brug prismer hvis pt. ikke kan deltage i VT; undervis pt.

Divergens exces

2

VT; prismer; minusglas; kirurgi

God

30

VT med okklusion, basis ind prismer og minusglas til ikke-kommunikerende pt.; kirurgi hvis VT er uden succes eller afvigelsen er for stor; undervis pt.

Basal exofori

1

VT; prismer

God

30

Nærproblemer behandles som konvergensinsufficiens: afstandsproblemer behandles som divergens exces; undervis pt.

Konvergens exces

1

Plusglas; VT; prismer

Fremragende

15-25

Tildel plusaddition til nær; VT til resterende symptomer; øg accept af plus; brug prismer når pt. ikke responderer på behandling; undervis pt.

Divergens insufficiens

1-2

VT; prismer

Rimelig

15-25

Adskil funktionel DI fra erhvervet DI hos børn; ved neurologisk årsag henvis pt. til MRI; VT eller prismekorrektion på afstand; undervis pt.

Basal esofori

1

VT; prismer

God

20

VT; tildel prismekorrektion efter behov; undervis pt.

Fusionsvergens dysfunktion

1

VT

Fremragende

15-20

VT ligeligt fordelt mellem konvergens og divergens; unormalt akkommodationssystem behandles; undervis pt.

Vertikal fori

1-2

Prismer; VT

God

20

Vertikal afvigelse korrigeres med prismer; ved vergens dysfunktion fortsæt med VT horisontalt; undervis pt.

BEMÆRK: Denne vejledning bør anvendes sammen med Optometric Clinical Practice Guideline on Care of the Patient with Accommodative and Vergence Dysfunction (revideret 2001). Den giver en sammenfattet information, og det er ikke meningen at, den selvstændigt skal assistere klinikeren i valg af patientbehandling.
Udgivet af:
American Optometric Association * 243 N. Lindbergh Blvd. * St. Louis, MO 63141